• content slider
  • content slider
  • content slider
  • Header4
  • Header4
  • Header4
1 حسنیه2 حسنیه3 حسنیه4 حسنیه5 حسنیه6

اخلاق یهودی و تمدّن غربی


شما هم حتماً تا به حال بسیار درباره مدرنیته شنیده‌اید و خواسته و ناخواسته از این واژه استفاده کرده‌اید؟
• آیا به راستی معنا و مفهوم واضحی برای این واژه دارید؟
• اساس و ریشه مدرنیته از کجا آمده است؟
• پیامدهای مثبت و منفی مدرنیته و مدرنیسم چیست؟
• به راستی تا چه میزان از حضور قدرتمند لابی صهیونیسم در ارکان تصمیمگیری دولت چند دههی اخیر آمریکا مطلع هستید؟
• آیا حضور این لابی یهودی امری تصادفی است یا اینکه توجیه منطقی و پشتوانهای ایدئولوژیک دارد؟
• آیا مدرنیسم جهانی به رهبری آمریکا به عنوان چوپان دهکدهی جهانی در چند دههی اخیر، مخصوصاً در دوران جنگ سرد، توانسته است آن رسالت مذهبی را به نحوهی شایستهای انجام دهد؟
• آیا مدرنیسم به عنوان فرهنگ حاکم بر غرب، توانسته است دین و وامداری خود را به یهودیّت (تحریف شده) ادا کند یا خیر؟

پاسخ این پرسش‌ها و چندین پرسش مشابه از این دست را می‌توانید در این کتاب بیابید.


در این کتاب سعی شده است به اجمال زمینههای تاریخی شکلگیری مدرنیته در دنیای غرب (یونان و روم باستان) و وابستگی (نه صرفاً تعامل دو طرفه) آن با اصول تحریف شدهی مسیحیّت یهودی یا به عبارت بهتر یهودیگری و در پایان صهیونیسم، بررسی و مطالعه شود.
همچنین ضمن مقایسهی تطبیقی آموزههای تحریف شدهی یهودیّت باستان با مبانی فکری مدرنیسم و صهیونیسم امروزی، هدف بارز ساختن مشابهتهایی بین اصول اوّلیهی مقولههای فوقالذّکر موجود است. آیا این مشابهتها به صورت اتّفاقی رخ دادهاند یا اینکه مدرنیسم و صهیونیسم، ادامهی همان مسیحیّت منسوخ قرون وسطایی و به عبارت دقیقتر یهودیّت تحریف شده در عهد عتیق است، که طبق خواست منحرفین از آیین حقیقی حضرت موسی(ع)، میبایست در سراسر جهان و به سردمداری بلوک غرب به ویژه آمریکای فعلی (بارزترین نماد دنیای فوق مدرن)، مرحله به مرحله اجرا شود؟
در این کتاب سعی شده است با رویکردی تاریخی ـ تحلیلی به سؤال (فرضیه) فوق، پاسخی مناسب، البتّه در حدّ ایجاز، داده شود.. همچنین تلاش شده است اصول مورد تأکید در این نوشتار، حتّی الامکان از منابع خود یهودیان و تأثیرگذاران در توسعهی فرهنگ مدرن مغرب زمین باشد، ضمن اینکه از منابع اصیل اسلامی مانند قرآن نیز، به عنوان یک معیار دقیق و هم به عنوان فصل الخطاب کلام الهی بهره گرفته شده است.
در این کتاب، ضمن تفکیک جامعهی یهود از صهیونیسم، شخصیّت والای پیامبران الوالعزمی؛ چون حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع( و همچنین پیروان راستین آن بزرگواران را تقدیس و تکریم مینماییم، امّا بر این باوریم، دینی که در حال حاضر تحت عنوان یهودیّت و مسیحیّت بین مدّعیانشان در سراسر جهان رایج است، به دلیل تحریفهای متعدّد با تعالیم آن پیامآوران الهی، فاصلهای بسیار زیاد دارد.
این کتاب شامل دو بخش و یک قسمت بحث و نتیجهگیری است: بخش اوّل به معرفی اجمالی یهودیّت و بررسی متون دینی آنها اختصاص یافته؛ و بخش دوم شامل تاریخچهی شکلگیری تمدّن غرب مدرن و بیان مبانی و نمادهای مدرنیسم است.
در ادامه، تحلیلی تطبیقی بین ویژگیهای یهود و مدرنیسم ارائه شده است و در پایان در قسمت بحث و نتیجهگیری، پاسخ به سؤال یا فرضیهی تحقیق را نقد و بررسی شده است.


آخرین تصاویر ارسالی توسط دوستان هیئتیمون
نشانی: طرشت میدان تیموری خ صالحی خ طرشت شمالی، حسنیه روضه ام النجباسلام الله علیهما
Email:ommonnojaba@info.ir
instagram: hasaniyeh
telegram : @ommonojaba
سایت های مرتبط

اطلاع رسانی سایر هیئت ها

برنامه بعدی دوشنبه ها
روضه هفتگی
از ساعت 20
حجت اسلام و المسلمین رضا فتحعلی زاده
کربلایی میلاد گلچین
کربلایی مجید قربانی
طرشت میدان تیموری خ صالحی خ طرشت شمالی، حــســنــیـــه ام الـــنـــجــبــا سلام الله علیها